ಟೈಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

ತೋಳ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಮರಿ

ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆ