ການທົດສອບການພິມ

ສະໄໝເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ

ເລືອກ​ເອົາ​ເລື່ອງ​ຄົນ​ອື່ນ