မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုလေ့ကျင့်ခန်း 1