နယူး keys တွေ: ဟ, ဩ, ဘ, ည, / နှင့် '

 
*
(
)
_
-
+
=
Back
Tab
က
Caps
"
'
Enter
Shift
,
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl