مهم شيندني 3

0
نښې
0%
پرمختګ
0
ټکی په یوه دقیقه
0
غلطيو
100%
دقت
00:00
وخت
ٔ
!
۱
٬
۲
٫
۳
؋
۴
٪
۵
×
۶
»
۷
«
۸
)
۹
(
۰
ـ
-
+
=
Back
Tab
ْ
ض
ٌ
ص
ٍ
ث
ً
ق
ُ
ف
ِ
غ
َ
ع
ّ
ه
ځ
خ
څ
ح
]
ج
[
چ
*
\
Caps
ښ
ش
ۍ
س
ي
ی
پ
ب
أ
ل
آ
ا
ټ
ت
ڼ
ن
ة
م
:
ک
؛
ګ
Enter
Shift
ئ
ظ
ې
ط
ژ
ز
ء
ر
ذ
ډ
د
ؤ
ړ
،
و
.
ږ
؟
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl