ټایپنګ ازموینه

د خوشحال په اشعارو کې دښځې انځور

بل کيسه غوره