ټایپنګ ازموینه

د افغان-انگرېز لومړۍ جگړه

بل کيسه غوره