نئون ڪنجيون: سڀ ڪنجيون

0
نشانيون
0%
ترقي
0
في ڪلاڪ
0
نقص
100%
درستي
00:00
وقت
!
۱
ى
۲
۳
۴
۵
ـ
۶
۽
۷
ؤ
۸
)
۹
(
۰
_
ڏ
+
ڌ
Back
Tab
ق
ض
ص
ي
ڙ
ر
ٽ
ت
ث
ٿ
غ
ع
ھ
ڳ
ُ
و
ڦ
پ
ڃ
ڇ
ڄ
چ
ٺ
ڍ
Caps
آ
ا
ش
س
ڊ
د
ڦ
ف
ً
گ
ح
ه
ٍ
ج
ۡ
ڪ
:
ل
؛
ک
"
ڱ
Enter
Shift
ذ
ز
ّ
خ
ظ
ط
ء
ڀ
ٻ
ب
ڻ
ن
۾
م
،
.
؟
ئ
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl