නව යතුරු: ඌ, ඞ, ඦ, ඬ, ඐ, ඏ, ඟ, ෴, ', ", / හා ?

 
!
1
@
2
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
:
;
Caps
,
.
Enter
Shift
"
'
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl