தட்டச்சு சோதனை

அத்தி (தாவரம்)

மற்றொரு கதையை தேர்வு செய்க