แป้นใหม่: ็, ๋, ฤ, ฆ, ฏ, โ, ฌ, ษ, ศ และ ซ

 
%
_
+
/
-
฿
Back
Tab
"
,
Caps
.
Enter
Shift
(
)
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl