แป้นใหม่: ํ, ๊, ฎ, ฑ, ธ, ณ, ฯ และ ญ

 
%
_
+
/
-
฿
Back
Tab
"
,
Caps
.
Enter
Shift
(
)
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl