Duýgur ýazmak okuwyna hoş geldiňiz!

Iki barmak bilen ýazýarsyňyzmy? Her düwmä basmazdan ozal klawiaturaňyza seretmelimi?
“Touch Typing Study”, ýazmagyň tizligini we takyklygyny öwrenmäge, amal etmäge we ýokarlandyrmaga kömek etmek üçin döredilen mugt, ulanyjy üçin amatly okuw web sahypasydyr.
Görnüşe degeniňizden soň, ýazmak isleýän harplaryňyzy tapmak üçin klawiatura seretmek zerurlygy bolmaz we siz has çalt ýazyp bilersiňiz!
Duýgur ýazmak, görmegiň ýerine myşsanyň ýadyna esaslanýan usuldyr. Bu usul, esasanam beýleki wizual materiallardan teksti göçürmeli bolsaňyz, maglumatlary girizmegiň has ýokary tizligini gazanmaga mümkinçilik berýär.
Duýgur ýazmak usuly bilen ýazmak, kompýuteriň öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrýar; maglumatlaryň giriş tizligini ýokarlandyrýar we mümkin boldugyça gözlere ýadawlygy we şikesleri azaldýar.
Duýgur ýazuw okuwy 15 sapak, tizlik synagy we oýunlary öz içine alýar, ondan ädimme-ädim ýazmagy, öz ösüşiňize gözegçilik etmegi we hezil edip bilersiňiz!

Klawiaturanyň ýerleşişi