Luyện từ 3

0
Dấu hiệu
0%
Phát triển
0
Từ/phút
0
Lỗi
100%
Tính chính xác
00:00
Thời gian
~
`
ă
â
ê
ô
̀
̉
̃
́
̣
đ
_
-
+
Back
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
ư
ơ
|
\
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
:
;
"
'
Enter
Shift
z
x
c
v
b
n
m
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl