Ukuchwetheza uvavanyo

The Ass Fawning Upon his Master

Khetha elinye ibali