کلید های جدید: ز و و

0
علائم
0%
پیش رفتن
0
کلمات در دقیقه
0
خطاها
100%
دقت
00:00
زمان
×
÷
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
)
9
(
0
_
-
+
=
Back
Tab
ً
ض
ٌ
ص
ٍ
ث
ق
،
ف
؛
غ
,
ع
]
ه
[
خ
\
ح
}
ج
{
چ
|
پ
Caps
َ
ش
ُ
س
ِ
ی
ّ
ب
ۀ
ل
آ
ا
ـ
ت
«
ن
»
م
:
ک
"
گ
Enter
Shift
ة
ظ
ي
ط
ژ
ز
ؤ
ر
إ
ذ
أ
د
ء
ئ
<
و
>
.
؟
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl