صفحه کلید عددی: کلید های جدید

 
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.