નવીન કી: ઁ, ણ, ળ, શ, ષ અને ।

 
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
િ
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl