મફત ટચ ટાઇપિંગ શીખવનાર સોફ્ટવેર અને ઓનલાઇન સ્ત્રોતોની યાદી

મફત સોફ્ટવેર

શીર્ષક Win Mac Linux માપ નોંધો
amphetype હા હા હા 8.7
aTypeTrainer4Mac નહીં હા નહીં 5.5
Kiran's Typing Tutor હા નહીં નહીં 4.9
Klavaro Touch Typing Tutor હા હા હા 8.4
KTouch નહીં નહીં હા 2.1
N-Type હા નહીં હા 2.7
Rapid Typing Tutor હા નહીં નહીં 13.7
Sogou Pinyin હા નહીં નહીં 42.2 Chinese Pinyin
Sonma Typing-Expert હા નહીં નહીં 2.5
Stamina Typing Tutor હા નહીં નહીં 4.0
TIPP10 હા હા હા 4.4

ઓનલાઇન સાઇટ્સ

યુઆરએલ પાઠ રમતો સ્પીડ ટેસ્ટ લૉગ-ઇન પ્રવેશ વગર નોંધો
10fastfingers.com નહીં નહીં હા હા હા
agilefingers.com હા હા હા હા હા
alison.com હા નહીં નહીં હા નહીં
artypist.com હા હા હા હા હા
bigbrownbear.co.uk હા હા નહીં નહીં હા
byteback.org હા નહીં નહીં નહીં હા
cursomeca.com હા નહીં હા હા હા
dactylocours.com હા નહીં હા હા હા
dactylographie-online.com હા નહીં નહીં નહીં હા
dancemattypingguide.com હા હા હા નહીં હા
dattilocorso.com હા નહીં હા હા હા
dattilografia-online.com હા નહીં નહીં નહીં હા
digicurso.com હા નહીં હા હા હા
dvorak.gruevy.com હા નહીં નહીં નહીં હા
easy-10-finger.de હા નહીં નહીં નહીં હા
easytype.org હા નહીં નહીં નહીં હા
fastkeyboardtyping.com હા નહીં હા હા નહીં
free-typing-test.com નહીં હા હા નહીં હા
freetypinggame.net હા હા હા નહીં હા
gb4.typewriter.at હા નહીં નહીં હા હા
gonnatype.com નહીં નહીં હા નહીં હા
goodtyping.com હા નહીં હા હા હા
hamtype.ir હા નહીં હા નહીં હા
hindityping.info નહીં નહીં હા નહીં હા
hinditypingtutor.co.in નહીં નહીં હા નહીં હા
hinditypingtutor.in હા નહીં હા નહીં હા
how-to-type.com હા નહીં હા નહીં હા
indiatyping.com હા નહીં હા નહીં હા
keyboard-racing.com હા નહીં હા હા હા
keybr.com હા નહીં નહીં હા હા
keyhero.com નહીં હા હા હા હા
kidstyping.weebly.com હા નહીં નહીં નહીં હા
kidztype.com હા હા હા હા હા
klavogonki.ru નહીં હા હા હા હા
klavyecalis.com હા હા હા હા હા
kurspisania.pl હા નહીં હા નહીં હા
learn.dvorak.nl હા નહીં નહીં નહીં હા
learn10key.com નહીં નહીં હા નહીં હા
learn2type.com હા હા હા હા નહીં
m5bilisim.com હા નહીં હા નહીં હા
maskinskrivning.se હા નહીં નહીં નહીં હા
mecanografia-online.com હા નહીં નહીં નહીં હા
nabiraem.ru હા નહીં હા હા હા
nitrotype.com નહીં હા નહીં હા હા
official-typing-test.com નહીં નહીં હા હા હા
online.verseq.ru હા નહીં નહીં હા નહીં
onlinetyping.org નહીં હા હા નહીં હા
onlinetypingtest.net નહીં નહીં હા હા હા
pisaniebezwzrokowe.pl હા નહીં હા હા હા
piskle.pl હા હા હા હા હા
play.typeracer.com નહીં નહીં હા હા હા
powertyping.com હા નહીં હા નહીં હા
programmer-dvorak.appspot.com હા નહીં નહીં નહીં હા
quicktypingtest.com નહીં હા હા હા હા
ratatype.com હા નહીં હા હા હા
schreibtrainer-online.de હા નહીં નહીં નહીં હા
sense-lang.org હા હા હા હા હા
skoropisanie.ru નહીં નહીં હા નહીં હા
skrivhurtigt.dk હા હા હા નહીં હા
socialtypingtest.com નહીં નહીં હા હા હા
speedcoder.net હા નહીં નહીં હા હા
speedtypingonline.com હા હા હા હા હા
stamina-online.ru નહીં નહીં હા હા હા
staminaon.com હા નહીં નહીં નહીં હા
tapdanhmay.com નહીં હા નહીં નહીં હા
thepracticetest.com હા નહીં હા નહીં હા
thetypingcat.com હા હા હા હા હા
tipp10.com હા નહીં નહીં હા નહીં
tippenakademie.de હા નહીં હા હા હા
toptyper.com નહીં નહીં હા નહીં હા
toptypingtest.com હા નહીં હા નહીં હા
touchtyper.net હા નહીં નહીં નહીં હા
touchtyping.guru હા નહીં હા હા હા
touchtypingtutor.net હા હા હા હા હા
turkegitim.net હા નહીં હા હા હા
tybaa.com હા નહીં હા હા હા
typedojo.com નહીં નહીં હા હા હા
typekadeh.com હા નહીં હા હા હા
typelesonline.nl હા નહીં નહીં નહીં હા
typeo.top હા નહીં હા હા હા
typera.net નહીં નહીં હા નહીં હા
typetastic.com હા હા નહીં હા હા
typing-lessons.org હા નહીં હા નહીં હા
typing-speed-test.aoeu.eu નહીં નહીં હા નહીં હા
typing-speed.net નહીં નહીં હા નહીં હા
typing-speedtest.com હા નહીં હા હા હા
typing.academy હા નહીં હા હા હા
typing.com હા હા હા હા હા
typing.io હા નહીં નહીં હા નહીં
typingarena.com હા હા હા હા હા
typingbolt.com હા નહીં નહીં હા હા
typingclub.com હા હા હા હા હા
typinggames.zone નહીં હા નહીં હા હા
typingstudy.com હા હા હા હા હા
typingtest.com હા નહીં હા હા હા
typingtester.org નહીં નહીં હા નહીં હા
typingtestnow.com હા હા હા નહીં હા
typingtutor-online.com હા નહીં નહીં નહીં હા
utype.ir હા નહીં હા હા હા
wetype.ir હા નહીં હા હા હા
zehnfinger.com હા નહીં હા હા હા
ટિપ્પણીમાં તમારા સ્ત્રોત ઉમેરો!