મફત ટચ ટાઇપિંગ શીખવનાર સોફ્ટવેર અને ઓનલાઇન સ્ત્રોતોની યાદી

મફત સોફ્ટવેર

શીર્ષક માપ Win Mac Linux નોંધો
10 Finger BreakOut 1.03 હા નહીં નહીં
amphetype 8.6 હા હા હા
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 હા નહીં નહીં
aTypeTrainer4Mac 1.95 નહીં હા નહીં
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 હા નહીં નહીં
Gabe's TypOmeter 2.5 હા નહીં નહીં
kbTrainer 0.15 હા નહીં નહીં
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 હા નહીં નહીં
Kid's Typing Skills 2.2 હા નહીં નહીં
Kiran's Typing Tutor 4.9 હા નહીં નહીં
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 હા હા હા
KTouch 2.1 નહીં નહીં હા
N-Type 2.7 હા નહીં હા
Rapid Typing Tutor 7.65 હા નહીં નહીં
Sonma Typing-Expert 2.5 હા નહીં નહીં
Speed Typing 0.14 હા નહીં નહીં
Stamina Typing Tutor 1.3 હા નહીં નહીં
TIPP10 4.4 હા હા હા
TypeFaster Typing Tutor 1.81 હા નહીં નહીં
Typing Invaders 1.1 હા નહીં નહીં
Typing Test TQ 0.5 હા નહીં નહીં
TypingMaster Typing Test 1.8 હા નહીં નહીં

ઓનલાઇન સાઇટ્સ

યુઆરએલ પાઠ રમતો સ્પીડ ટેસ્ટ લૉગ-ઇન પ્રવેશ વગર ફ્લેશ નોંધો
10-fast-fingers.com નહીં નહીં હા નહીં હા નહીં
alfatyping.com હા હા હા હા નહીં નહીં
alison.com હા નહીં નહીં હા નહીં નહીં
artypist.com હા હા હા હા હા નહીં
atypingtest.com હા હા હા નહીં હા હા
awpm.co.uk નહીં નહીં હા નહીં હા નહીં
calcatraz.com નહીં નહીં હા હા હા નહીં
dvorak.gruevy.com હા નહીં નહીં નહીં હા હા
freeonlinetypinggames.com નહીં હા હા હા હા હા
freetyping.eu હા નહીં નહીં હા નહીં નહીં
freetypinggame.net હા હા હા નહીં હા હા
funtotype.com નહીં હા નહીં નહીં હા હા
gb4.typewriter.at હા નહીં નહીં હા હા નહીં
goodtyping.com હા નહીં હા હા નહીં નહીં
how-to-type.com હા નહીં હા નહીં હા નહીં
keybr.com હા નહીં નહીં હા હા હા
keyhero.com નહીં હા હા હા હા હા
learn2type.com હા હા હા હા નહીં નહીં
lecturel.com હા નહીં હા નહીં હા નહીં
nitrotype.com નહીં હા નહીં નહીં હા હા
oekosoft.ch હા નહીં નહીં હા હા નહીં
play.typeracer.com નહીં નહીં હા હા હા નહીં
ratatype.com હા નહીં હા હા હા નહીં
scattermall.com નહીં નહીં હા નહીં હા નહીં
software-giant.com હા નહીં નહીં નહીં હા નહીં
speedtypingonline.com હા નહીં હા નહીં હા નહીં
tipp10.com હા નહીં નહીં હા નહીં નહીં
touchtype.co હા નહીં હા નહીં હા નહીં
touchtyper.net હા નહીં નહીં નહીં હા નહીં
touchtypingschool.com હા નહીં નહીં હા નહીં નહીં
typeonline.co.uk હા નહીં હા નહીં હા નહીં
typing-lessons.org હા નહીં નહીં નહીં હા હા
typing.lk હા નહીં હા નહીં હા નહીં
typing.madefun.net હા નહીં નહીં નહીં હા નહીં
typingarena.com હા હા હા હા હા નહીં
typingstudy.com હા હા હા હા હા નહીં
typingtutor.artdeptdesign.com હા નહીં નહીં હા હા નહીં
typingweb.com હા હા હા હા હા નહીં Flash games, speed test only after registration
ટિપ્પણીમાં તમારા સ્ત્રોત ઉમેરો!