დამატებითი სიტყვის სავარჯიშო

0
ნიშნები
0%
პროგრესი
0
სიტყვა/წუთში
0
შეცდომები
100%
სიზუსტე
00:00
დრო
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
{
[
}
]
|
~
Caps
:
;
"
'
Enter
Shift
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl