កូនសោ​ថ្មី: ១, ២, ៣, ៤, ៥, ៦, ៧, ៨, ៩ និង ០

 
!
_
-
+
=
Back
Tab
/
\
Caps
Enter
Shift
,
.
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl