បញ្ជី​នៃ​កម្មវិធី​វាយ​អត្ថបទ​ទូច​ឥត​គិត​ថ្លៃ​និង​ធនធាន​លើ​ប​ណ្តា​ញ

កម្មវិធី​ឥត​គិត​ថ្លៃ

ចំណងជើង ទំហំ Win Mac លីនុច ភក្ដិ​កំណត់​ត្រា​កំណត់
10 Finger BreakOut 1.03 បាទ គ្មាន គ្មាន
amphetype 8.6 បាទ បាទ បាទ
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 បាទ គ្មាន គ្មាន
aTypeTrainer4Mac 1.95 គ្មាន បាទ គ្មាន
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 បាទ គ្មាន គ្មាន
Gabe's TypOmeter 2.5 បាទ គ្មាន គ្មាន
kbTrainer 0.15 បាទ គ្មាន គ្មាន
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 បាទ គ្មាន គ្មាន
Kid's Typing Skills 2.2 បាទ គ្មាន គ្មាន
Kiran's Typing Tutor 4.9 បាទ គ្មាន គ្មាន
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 បាទ បាទ បាទ
KTouch 2.1 គ្មាន គ្មាន បាទ
N-Type 2.7 បាទ គ្មាន បាទ
Rapid Typing Tutor 7.65 បាទ គ្មាន គ្មាន
Sonma Typing-Expert 2.5 បាទ គ្មាន គ្មាន
Speed Typing 0.14 បាទ គ្មាន គ្មាន
Stamina Typing Tutor 1.3 បាទ គ្មាន គ្មាន
TIPP10 4.4 បាទ បាទ បាទ
TypeFaster Typing Tutor 1.81 បាទ គ្មាន គ្មាន
Typing Invaders 1.1 បាទ គ្មាន គ្មាន
Typing Test TQ 0.5 បាទ គ្មាន គ្មាន
TypingMaster Typing Test 1.8 បាទ គ្មាន គ្មាន

តំបន់​លើ​ប​ណ្តា​ញ

URL ដែល មេរៀន ល្បែង សាកល្បង​ល្បឿន ចូល បើ​គ្មាន​ការ​ចូល Flash ភក្ដិ​កំណត់​ត្រា​កំណត់
10-fast-fingers.com គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
alfatyping.com បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន គ្មាន
alison.com បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន
artypist.com បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន
atypingtest.com បាទ បាទ បាទ គ្មាន បាទ បាទ
awpm.co.uk គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
calcatraz.com គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ បាទ គ្មាន
dvorak.gruevy.com បាទ គ្មាន គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ
freeonlinetypinggames.com គ្មាន បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ
freetyping.eu បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន
freetypinggame.net បាទ បាទ បាទ គ្មាន បាទ បាទ
funtotype.com គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ
gb4.typewriter.at បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ គ្មាន
goodtyping.com បាទ គ្មាន បាទ បាទ គ្មាន គ្មាន
how-to-type.com បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
keybr.com បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ បាទ
keyhero.com គ្មាន បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ
learn2type.com បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន គ្មាន
lecturel.com បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
nitrotype.com គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ
oekosoft.ch បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ គ្មាន
play.typeracer.com គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ បាទ គ្មាន
ratatype.com បាទ គ្មាន បាទ បាទ បាទ គ្មាន
scattermall.com គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
software-giant.com បាទ គ្មាន គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន
speedtypingonline.com បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
tipp10.com បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន
touchtype.co បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
touchtyper.net បាទ គ្មាន គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន
touchtypingschool.com បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន គ្មាន
typeonline.co.uk បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
typing-lessons.org បាទ គ្មាន គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ
typing.lk បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន បាទ គ្មាន
typing.madefun.net បាទ គ្មាន គ្មាន គ្មាន បាទ គ្មាន
typingarena.com បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន
typingstudy.com បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន
typingtutor.artdeptdesign.com បាទ គ្មាន គ្មាន បាទ បាទ គ្មាន
typingweb.com បាទ បាទ បាទ បាទ បាទ គ្មាន Flash games, speed test only after registration
បន្ថែម​ធនធាន​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​អធិប្បាយ​!