പുതിയ കീകൾ: ൗ, ഈ, ഊ, ഭ, ങ, ഢ, ഞ, എ ഒപ്പം ഒ

0
അടയാളങ്ങൾ
0%
പുരോഗതി
0
മിനിറ്റിൽ വാക്കുകൾ
0
പിശകുകൾ
100%
കൃത്യത
00:00
കാലം
1
2
3
4
5
ൿ
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ി
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl