സംഖ്യാ കീപാഡ്: പുതിയ കീകൾ

0
അടയാളങ്ങൾ
0%
പുരോഗതി
0
മിനിറ്റിൽ വാക്കുകൾ
0
പിശകുകൾ
100%
കൃത്യത
00:00
കാലം
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.