नवीन कळा: ॅ, ः, ृ, ऍ, (, ), -, ऋ, [, {, ], }, \ आणि |

0
चिन्हे
0%
प्रगती
0
शब्द प्रति मिनिट
0
चुका
100%
अचूकता
00:00
वेळ
(
)
-
Back
Tab
Caps
ि
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl