ਕੁੰਜੀ ਮਸ਼ਕ 1

0
ਚਿੰਨ੍ਹ
0%
ਤਰੱਕੀ
0
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ
0
ਗਲਤੀ
100%
ਸ਼ੁੱਧਤਾ
00:00
ਟਾਈਮ
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ਿ
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl