ਮੁਫਤ ਟੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ

ਟਾਈਟਲ ਆਕਾਰ Win Mac ਲੀਨਕਸ ਸੂਚਨਾ
10 Finger BreakOut 1.03 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
amphetype 8.6 ਜੀ ਜੀ ਜੀ
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
aTypeTrainer4Mac 1.95 ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Gabe's TypOmeter 2.5 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
kbTrainer 0.15 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Kid's Typing Skills 2.2 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Kiran's Typing Tutor 4.9 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 ਜੀ ਜੀ ਜੀ
KTouch 2.1 ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ
N-Type 2.7 ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ
Rapid Typing Tutor 7.65 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Sonma Typing-Expert 2.5 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Speed Typing 0.14 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Stamina Typing Tutor 1.3 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
TIPP10 4.4 ਜੀ ਜੀ ਜੀ
TypeFaster Typing Tutor 1.81 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Typing Invaders 1.1 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
Typing Test TQ 0.5 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
TypingMaster Typing Test 1.8 ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ

ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ

URL ਸਬਕ ਗੇਮਸ ਸਪੀਡ ਟੈਸਟ ਲਾਗਿਨ W / O ਲਾਗਇਨ ਫਲੈਸ਼ ਸੂਚਨਾ
10-fast-fingers.com ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
alfatyping.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
alison.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
artypist.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
atypingtest.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
awpm.co.uk ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
calcatraz.com ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
dvorak.gruevy.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
freeonlinetypinggames.com ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
freetyping.eu ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
freetypinggame.net ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
funtotype.com ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
gb4.typewriter.at ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
goodtyping.com ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
how-to-type.com ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
keybr.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
keyhero.com ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
learn2type.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
lecturel.com ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
nitrotype.com ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
oekosoft.ch ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
play.typeracer.com ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
ratatype.com ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
scattermall.com ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
software-giant.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
speedtypingonline.com ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
tipp10.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
touchtype.co ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
touchtyper.net ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
touchtypingschool.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ
typeonline.co.uk ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
typing-lessons.org ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ
typing.lk ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
typing.madefun.net ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਕੋਈ
typingarena.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
typingstudy.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
typingtutor.artdeptdesign.com ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
typingweb.com ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ Flash games, speed test only after registration
ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!