โรงเรียนสัมผัสการพิมพ์

โรงเรียนพิมพ์แบบสัมผัสจะใช้ได้เฉพาะหลังจากเข้าสู่ระบบ