Bàn phím số: Các phím mới

0
Dấu hiệu
0%
Phát triển
0
Từ/phút
0
Lỗi
100%
Tính chính xác
00:00
Thời gian
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
,