ફ્લેશ ગેમ

શરૂ કરવા માટે સ્તર પસંદ કરો અને 'ગેમ શરૂ કરો' બટન પર ક્લિક કરો !
સ્કોર 0 લાઈવ્સ 5

સ્તર પસંદ કરો અને શરૂ કરવા માટે શરૂ રમત બટન પર ક્લિક કરો.
સ્તર 1 લી તેથી પાઠ 1 લી, 2 જી પાઠ થી 2 જી સ્તર અને અક્ષરો હશે છે.
તમારા કાર્ય કરી નવો ત્યાં દેખાય પહેલાં પત્ર લખો છે.
તમે મેનેજ કરી શકતા હોય, તો તમે એક જીવન છૂટક. સાથે તમે 5 જીવન હોય છે.
દરેક યોગ્ય રીતે અને સમય લખ્યો પત્ર તમે એક બિંદુ આપે છે.