កូនសោ​ថ្មី: ះ, ឌ, ធ, គ និង ឡ

 
!
_
-
+
=
Back
Tab
/
\
Caps
Enter
Shift
,
.
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl