កូនសោ​ថ្មី: ឺ, ែ, ូ, ី, ៅ, ឈ, ឬ និង ភ

 
!
_
-
+
=
Back
Tab
/
\
Caps
Enter
Shift
,
.
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl