កូនសោ​ថ្មី: ៃ, ៉, ំ, ៖, ឃ, ជ, , និង .

 
!
_
-
+
=
Back
Tab
/
\
Caps
Enter
Shift
,
.
?
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl