പുതിയ കീകൾ: ഓ, ഉ, ഫ, ഛ ഒപ്പം ഠ

 
1
2
3
4
5
ൿ
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ി
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl