Шинэ түлхүүрүүд: Нүүр хуудас мөр

 
+
=
1
2
-
3
"
4
5
:
6
.
7
_
8
,
9
%
0
?
е
щ
Back
Tab
ф
ц
у
ж
э
н
г
ш
ү
з
к
ъ
|
\
Caps
й
ы
б
ө
а
х
р
о
л
д
п
Enter
Shift
я
ч
ё
с
м
и
т
ь
в
ю
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl