नवीन कळा: ु, प, व आणि ल

 
(
)
-
Back
Tab
Caps
ि
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl