निःशुल्क टच टाइपिङ सफ्टवेयर र अनलाइन संसाधन सूची

निःशुल्क सफ्टवेयर

शीर्षक आकार Win Mac लिनक्स नोटहरू
10 Finger BreakOut 1.03 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
amphetype 8.6 हो हो हो
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
aTypeTrainer4Mac 1.95 होइन वा छैन हो होइन वा छैन
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Gabe's TypOmeter 2.5 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
kbTrainer 0.15 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Kid's Typing Skills 2.2 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Kiran's Typing Tutor 4.9 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 हो हो हो
KTouch 2.1 होइन वा छैन होइन वा छैन हो
N-Type 2.7 हो होइन वा छैन हो
Rapid Typing Tutor 7.65 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Sonma Typing-Expert 2.5 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Speed Typing 0.14 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Stamina Typing Tutor 1.3 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
TIPP10 4.4 हो हो हो
TypeFaster Typing Tutor 1.81 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Typing Invaders 1.1 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
Typing Test TQ 0.5 हो होइन वा छैन होइन वा छैन
TypingMaster Typing Test 1.8 हो होइन वा छैन होइन वा छैन

अनलाइन साइटहरु

URL पाठहरू खेलहरू गति परीक्षण लगिन लगइन बिना Flash नोटहरू
10-fast-fingers.com होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
alfatyping.com हो हो हो हो होइन वा छैन होइन वा छैन
alison.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन
artypist.com हो हो हो हो हो होइन वा छैन
atypingtest.com हो हो हो होइन वा छैन हो हो
awpm.co.uk होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
calcatraz.com होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो हो होइन वा छैन
dvorak.gruevy.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो
freeonlinetypinggames.com होइन वा छैन हो हो हो हो हो
freetyping.eu हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन
freetypinggame.net हो हो हो होइन वा छैन हो हो
funtotype.com होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो
gb4.typewriter.at हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो होइन वा छैन
goodtyping.com हो होइन वा छैन हो हो होइन वा छैन होइन वा छैन
how-to-type.com हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
keybr.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो हो
keyhero.com होइन वा छैन हो हो हो हो हो
learn2type.com हो हो हो हो होइन वा छैन होइन वा छैन
lecturel.com हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
nitrotype.com होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो
oekosoft.ch हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो होइन वा छैन
play.typeracer.com होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो हो होइन वा छैन
ratatype.com हो होइन वा छैन हो हो हो होइन वा छैन
scattermall.com होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
software-giant.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन
speedtypingonline.com हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
tipp10.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन
touchtype.co हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
touchtyper.net हो होइन वा छैन होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन
touchtypingschool.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन होइन वा छैन
typeonline.co.uk हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
typing-lessons.org हो होइन वा छैन होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो
typing.lk हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन हो होइन वा छैन
typing.madefun.net हो होइन वा छैन होइन वा छैन होइन वा छैन हो होइन वा छैन
typingarena.com हो हो हो हो हो होइन वा छैन
typingstudy.com हो हो हो हो हो होइन वा छैन
typingtutor.artdeptdesign.com हो होइन वा छैन होइन वा छैन हो हो होइन वा छैन
typingweb.com हो हो हो हो हो होइन वा छैन Flash games, speed test only after registration
टिप्पणी मा आफ्नो संसाधन थप्नुहोस् !