புது விசைகள்: ொ, ஒ, -, ஃ, ௱ மற்றும் ௲

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
Back
Tab
Caps
ி
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl