எண் விசைப்பலகை: புது விசைகள்

0
அடையாளங்கள்
0%
முன்னேற்றம்
0
நிமிடத்திற்கு வார்த்தைகள்
0
பிழைகள்
100%
துல்லியம்
00:00
நேரம்
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.