క్రొత్త కీ లు: ొ, ః, ృ, ౄ, ఒ, (, ), -, ఋ మరియు ౠ

0
గుర్తులు
0%
పురోగతి
0
పదాలు నిమిషానికి
0
లోపాలు
100%
ఖచ్చితత్వం
00:00
సమయం
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ి
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl