సంఖ్యా కీప్యాడ్: క్రొత్త కీ లు

 
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.