Touch Typing School

Touch ukuchwetheza isikolo ifumaneka kuphela emva kwegama.