Ukuchwetheza uvavanyo

The Mine Owner and the Jackass

Khetha elinye ibali