புது விசைகள்: எ, ௐ, ழ, ள மற்றும் ஷ

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
Back
Tab
Caps
ி
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl