క్రొత్త కీ లు: ా, ీ, హ మరియు గ

 
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ి
Enter
Shift
,
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl