ಹೊಸ ಕೀಲಿಗಳು: ು, ಪ ಮತ್ತು ಟ

 
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ಿ
Enter
Shift
,
|
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl