ಉಚಿತ Touch Typing ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗಾತ್ರ Win Mac ಲಿನಕ್ಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
10 Finger BreakOut 1.03 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
amphetype 8.6 ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
Analytical Eye Typing Tutor 1.4 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
aTypeTrainer4Mac 1.95 ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
Bruce's Unusual Typing Wizard 0.5 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Gabe's TypOmeter 2.5 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
kbTrainer 0.15 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
KeyBlaze Typing Tutor 1.45 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Kid's Typing Skills 2.2 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Kiran's Typing Tutor 4.9 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Klavaro Touch Typing Tutor 7.75 ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
KTouch 2.1 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು
N-Type 2.7 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು
Rapid Typing Tutor 7.65 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Sonma Typing-Expert 2.5 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Speed Typing 0.14 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Stamina Typing Tutor 1.3 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
TIPP10 4.4 ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
TypeFaster Typing Tutor 1.81 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Typing Invaders 1.1 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
Typing Test TQ 0.5 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
TypingMaster Typing Test 1.8 ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ

URL ಪಾಠಗಳು ಗೇಮ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲಾಗಿನ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
10-fast-fingers.com ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
alfatyping.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
alison.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
artypist.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
atypingtest.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
awpm.co.uk ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
calcatraz.com ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
dvorak.gruevy.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
freeonlinetypinggames.com ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
freetyping.eu ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
freetypinggame.net ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
funtotype.com ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
gb4.typewriter.at ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
goodtyping.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
how-to-type.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
keybr.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
keyhero.com ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು
learn2type.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
lecturel.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
nitrotype.com ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
oekosoft.ch ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
play.typeracer.com ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
ratatype.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
scattermall.com ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
software-giant.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
speedtypingonline.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
tipp10.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
touchtype.co ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
touchtyper.net ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
touchtypingschool.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
typeonline.co.uk ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typing-lessons.org ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು
typing.lk ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typing.madefun.net ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typingarena.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typingstudy.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typingtutor.artdeptdesign.com ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ
typingweb.com ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲ Flash games, speed test only after registration
ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸೇರಿಸಿ!