ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕೀಲಿಮಣೆ: ಹೊಸ ಕೀಲಿಗಳು

0
ಚಿಹ್ನೆಗಳು
0%
ಪ್ರಗತಿ
0
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪದಗಳು
0
ದೋಷಗಳು
100%
ನಿಖರತೆ
00:00
ಕಾಲ
Num Lock
/
*
-
7
8
9
+
4
5
6
1
2
3
Enter
0
.