ಸ್ಪರ್ಶ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಾಲೆ

Touch typing ಶಾಲೆ ಕೇವಲ ಲಾಗಿನ್ ನಂತರ ಲಭ್ಯ.