Trò chơi khối rơi

Lựa chọn cấp độ và bấm vào nút Bắt đầu Trò chơi để bắt đầu!
Điểm 0 Lượt chơi 5

Chọn mức độ và bấm vào nút Start để bắt đầu trò chơi .
Cấp 1 có nghĩa là sẽ có thư từ bài học 1, cấp 2 từ bài học thứ 2 và như vậy.
Nhiệm vụ của bạn là để gõ chữ nhanh hơn so với họ đã giảm xuống .
Nếu bạn không quản lý, bạn mất một cuộc sống. Cùng nhau bạn có 5 cuộc sống .
Mỗi lá thư đánh máy một cách chính xác cung cấp cho bạn một điểm.